top of page

Kto vlastne sme?

Horský komposesorát je pozemkové spoločenstvo zriadené podľa zákona č. 97/2013 Z.z., ktorý sa mení a dopĺňa zákonom č. 34/2014 Z.z. a zákonom 110/2018 Z.z. zo 14. marca 2018. Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo vykoná aktualizáciu základných dokumentov spoločenstva (Základnú zmluvu, Stanovy, Rokovací poriadok). ktoré budú prerokované a schválené na Zhromaždení spoločenstva v roku 2019. Účelom Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva lesných a poľnohospodárskych nehnuteľností.


Orgánmi spoločenstva podľa zák.č. 97/2012 Z.z. o pozemkových spoločenstvách sú:

  • zhromaždenie

  • 5 členný výbor

  • 3 členná dozorná rada

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je 5 rokov.

bottom of page