top of page

Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo bol novodobo ustanovený členskou schôdzou dňa 19.1.1992, na čele ktorého bol výbor v zložení Ing.Blažej Khuebach, Ing. Jozef Bielický, František Grešner, Ing. Eduar Schlossár a JUDr. Vladimír Vaňo. Revízna komisia pracovala v zložení Mikuláš Dérer, Ján Svítok a Gabriela Tuliková k správe spoločnej nehnuteľnosti lesa a poľnohospodárskej pôdy z pôvodných vlastníkov v pred roku 1950.

 

Od 15. 2. 1996 bol Horský komposesorát zriadený Zmluvou o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti ako pozemkové spoločenstvo v zmysle zák. č. 181/1995 Z. z. s právnou subjektivitou, keď prvým predsedom bol Ing. Blažej Khuebach a členmi výboru Ing. Jozef Bielický -tajomník, Gabriela Tuliková - hospodár, Dušan Veterník, Ing. Eduard Schlossár a Ing. Rudolf Ďurčányi. Predsedom dozornej rady bol Mikuláš Dérer a členmi Ján Oboňa a Marián Vavro.

 

Od 9. 11. 1998 bol za predsedu spoločenstva zaregistrovaný Dušan Veterník a za tajomníka Ing. Jozef Bielický. Ostatní členovia výboru ostali.

 

Od 29. 9. 2006 bol za predsedu zaregistrovaný Ing. Jozef Bielický a tajomníka Dušan Veterník. Do dozornej rady boli zhromaždením podielnikov schválení Ing. František Kulich a Alojz Záň za odstupujúcich Jána Oboňu a Mariána Vavru.

 

Od 15. 6. 2011 bol za predsedu Horského komposesorátu zaregistrovaný Jozef Ugróczy a za tajomníka Mikuláš Dérer a za členov výboru okrem Gabriely Tulikovej aj PhDr. Jozef Koššo a Ing. Jozef Baška. Za predsedu dozornej rady bol zaregistrovaný Ing. František Kulich a za člena DR okrem Alojza Záňa aj Ing. Jozef Spevár.

 

LESNÝ HOSPODÁRSKY PLÁN pozemkového spoločenstva Horského komposesorátu Prievidza začal písať svoju históriu dňa 2. júna 1999 na obdobie do roku 2008 a bol vyhotovený v zmysle zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch. Záverečný protokol v uvedený deň podpísali za Horský komposesorát, p. s. Prievidza Dušan Veterník, vo funkcií predsedu a Peter Vrablec, odborný lesný hospodár.

 

Od roku 2009 sa hospodárska činnosť Horského komposesorátu, p. s. Prievidza riadi druhým Lesným hospodárskym plánom platným do roku 2018.

bottom of page